Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników za okres od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Symbolem "A" oznaczono wyniki objęte akredytacjąSymbolem "-" oznaczono wyniki nieobjęte akredytacjąSymbolem "Z" oznaczono wyniki badań wykonane metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją nr 9773/2020 z 25.11.2020 r. przez Państwowego [...]

Obwieszczenie o uchwaleniu "Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o podjęciu przez Radę Miejską Inowrocławia Uchwały nr XXIV/245/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia”. [...]

Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2019

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z 2018 r. wprowadziła artykuł 28 aa, który zobowiązuje organ wykonawczy, czyli Prezydenta Miasta Inowrocławia, do corocznego przedstawienia Radzie Miejskiej Inowrocławia, w terminie do dnia 31 maja, [...]

Informacja o gminnej ewidencji zabytków

  Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia”

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia”, której przygotowanie jest sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu [...]

Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu [...]

Raport o stanie miasta Inowrocławia za 2018 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta Inowrocławia przedstawia „Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2018”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku 2018, [...]

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 30.06.2018r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Inowrocław i Inowrocław na okres 3 lat obowiązująca od dnia 30.06.2018 r. zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki [...]

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w al. 800-lecia Inowrocławia wraz z budową ścieżek rowerowych w Inowrocławiu"

Miasto Inowrocław informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w Al. 800-lecia Inowrocławia wraz z budową ścieżek rowerowych [...]

metryczka