XXV Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 czerwca 2020 r.

1. Głosowanie za wniesieniem zmiany do porządku obrad. (239kB) pdf
2. Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXII sesji RMI w dniu 30 marca 2020 r. (240kB) pdf
3. Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXIV sesji RMI w dniu 25 maja 2020 r. (241kB) pdf
4. Głosowanie za kandydaturą pani Elżbiety Jardanowskiej na sekretarza obrad. (239kB) pdf
5. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Inowrocławia wotum zaufania. (243kB) pdf
6. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. (243kB) pdf
7. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Inowrocławia z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. (240kB) pdf
8. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020. (240kB) pdf
9. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033. (240kB) pdf
10. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Inowrocław na rok szkolny 2020/2021. (240kB) pdf
11. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław do 2030 roku”. (240kB) pdf
12. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parkingu działającego w systemie „parkuj i jedź” przy ul. Magazynowej w Inowrocławiu (239kB) pdf
13. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości z zasobu Miasta Inowrocławia na rzecz Gminy Inowrocław. (239kB) pdf
14. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. (239kB) pdf
15. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. (243kB) pdf
16. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Solankowej, Zygmunta Wilkońskiego i alei Ratuszowej. (240kB) pdf
17. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu dla Miasta Inowrocławia do 2020 r. z uwzględnieniem Planu Mobilności Miejskiej Miasta Inowrocławia za 2019 r. (240kB) pdf
18. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Inowrocławia. (239kB) pdf
19. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (239kB) pdf
20. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Miasta Inowrocławia. (239kB) pdf
21. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej, zabranych ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierząt oraz opłaty manipulacyjnej. (239kB) pdf
22. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2020 r. (239kB) pdf
23. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2020 r. (240kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Naczelnik Biura Rady Miejskiej (22 czerwca 2020)
Opublikował: Maria Legwińska (22 czerwca 2020, 12:54:36)
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: Maria Legwińska (22 czerwca 2020, 13:24:31)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 417