XVI Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia 28 października 2019 r.

Głosowanie 1 za przyjęciem zmiany do porządku obrad : Wzajemna zamiana numeracji punktów 18 i 20. (163kB) pdf
Głosowanie 2 za przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. (164kB) pdf
Głosowanie 3 za przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. (163kB) pdf
Głosowanie 4 za kandydaturą pani Lidii Stolarskiej na sekretarza obrad. (163kB) pdf
Głosowanie 5 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019 (166kB) pdf
Głosowanie 6 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032 (166kB) pdf
Głosowanie 7 za przyjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty targowej (163kB) pdf
Głosowanie 8 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia terminu płatności dla inkasentów (164kB) pdf
Głosowanie 9 za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego (163kB) pdf
Głosowanie 10 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (165kB) pdf
Głosowanie 11 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (165kB) pdf
Głosowanie 12 za przyjęciem uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (165kB) pdf
Głosowanie 13 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminów obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta Inowrocławia, w tym oddanych w trwały zarząd (164kB) pdf
Głosowanie 14 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Inowrocławia do 2034 roku” (165kB) pdf
Głosowanie 15 za przyjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu (165kB) pdf
Głosowanie 16 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia. (164kB) pdf
Głosowanie 17 za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Inowrocławia na lata 2019-2024. (164kB) pdf
Głosowanie 18 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017- 2021 (164kB) pdf
Głosowanie 19 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń (164kB) pdf
Głosowanie 20 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i uznania jej za bezasadną. (166kB) pdf
Głosowanie 21 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad i sposobu głosowania przy wyborze ławników na kadencję 2020-2023 (164kB) pdf
Głosowanie 22 za przyjęciem proponowanego składu komisji skrutacyjnej w składzie : Maciej Basiński, Jacek Bętkowski, Jarosław Kopeć, Jan Gaj, Dobromir Szymański. (167kB) pdf
Głosowanie 23 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020- 2023. (168kB) pdf
Głosowanie 24 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020- 2023. - reasumpcja (168kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Bardzińska (29 października 2019)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (29 października 2019, 09:23:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270