XIV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia 23 września 2019 r.

Głosowanie 1 za przyjęciem zmiany do porządku obrad. (165kB) pdf
Głosowanie 2 za przyjęciem zmiany do porządku obrad. - reasumpcja (166kB) pdf
Głosowanie 3 za przyjęciem 2 zmian do porządku obrad. (167kB) pdf
Głosowanie 4 za przyjęciem protokołu z XII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. (166kB) pdf
Głosowanie 5 za przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. (165kB) pdf
Głosowanie 6 za kandydaturą pana Damiana Polaka na sekretarza obrad. (165kB) pdf
Głosowanie 7 za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019 (166kB) pdf
Głosowanie 8 za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032 (167kB) pdf
Głosowanie 9 za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu (167kB) pdf
Głosowanie 10 za podjęciem uchwaływ sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu (167kB) pdf
Głosowanie 11 za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 – 2022 (167kB) pdf
Głosowanie 12-wniosek formalny (167kB) pdf
Głosowanie 13 za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dot. rejonu ulic: Adama Poszwińskiego i Józefa Ulatowskiego) (167kB) pdf
Głosowanie 14 za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech. należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (dot. rejonu ulic: Adama Poszwińs (167kB) pdf
Głosowanie 15 za podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Adama Poszwińskiego i Józefa Ulatowskiego (166kB) pdf
Głosowanie 16 za podjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospod. przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szymborskiej, Sylwestra Ranusa i Leona Czarliń (167kB) pdf
Głosowanie 17 za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szymborskiej, Jana Brzechwy, Sylwestra Ranusa i Leona Czarlińs (166kB) pdf
Głosowanie 18 za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Zapadłe i Podgórnej (165kB) pdf
Głosowanie 19 za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Glinki, Jacewskiej, Długiej i Świętego Ducha (165kB) pdf
Głosowanie 20 za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulicy Szymborskiej (165kB) pdf
Głosowanie 21 za podjęciem uchwały i uznaniem skargi za bezzasadną. (166kB) pdf
Głosowanie 22 za podjęciem uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu (167kB) pdf
Głosowanie 23 za podjęciem uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (168kB) pdf
Głosowanie 24 za kandydaturą pana Jana Pawła Gaj na członka Komisji Rewizyjnej. (167kB) pdf
Głosowanie 25 za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Inowrocławia (166kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Agnieszka Bardzińska (24 września 2019)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (24 września 2019, 08:32:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: Agnieszka Bardzińska (24 września 2019, 09:16:17)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242