X sesja Rady Miejskiej Inowrocławia 25 kwietnia 2019 r.

X Sesja, Głosowanie 1, Zmiana w porządku obrad – wycofanie punktu 6 Data 25.04.2019 09.33.43 (3432kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 2, Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia Data 25.04.2019 09.35.10 (167kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 3, Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej Inowrocławia Data 25.04.2019 09.36.00 (167kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 4, Wybór sekretarza obrad Data 25.04.2019 09.36.33 (168kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 5, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019 Data 25.04.2019 09.52.38 (167kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 6, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032 Data 25.04.2019 09.58.50 (167kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 7, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu Data 25.04.2019 10.01.04 (168kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 8, uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2021 dla Miasta Inowrocławia za 2018 r. Data 25.04.2019 10.12.34 (167kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 9, uchwała w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Inowrocławia” Data 25.04.2019 10.34.32 (165kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 10, uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2019 r. Data 25.04.2019 10.39.53 (167kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 11, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława Staszica, Świętokrzyskiej i (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 12, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Marulewskiej, Konwaliowej i Niezapominajki Data 25.04.2019 10.47.49 (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 13, wniosek przewodniczącego RMI dotyczący przedstawienia w jednym wystąpieniu projektów uchwał przez wnioskodawcę oraz opinii komisji Data 25.04.2019 10.49.47 (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 14, uchwała w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Wierzbińskiego, Rąbińska) Data 25.04.2019 10.56.38 (167kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 15, uchwała w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Wierzbińskiego, Rąbińska)Data 25.04.2019 10.57.10 (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 16, uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Macieja Wierzbińskiego i Rąbińskiej Data 25.04.2019 10.57.41 (165kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 17, nad uwagą ujętą w punkcie 1 załącznika do uchwały Data 25.04.2019 11.10.14 (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 18, nad uwagą ujętą w punkcie 2 załącznika do uchwały Data 25.04.2019 11.10.42 (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 19, nad uwagą ujętą w punkcie 3 załącznika do uchwały Data 25.04.2019 11.11.07 (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 20, nad uwagą ujętą w punkcie 4 załącznika do uchwały Data 25.04.2019 11.11.31 (167kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 21, nad uwagą ujętą w punkcie 5 załącznika do uchwały Data 25.04.2019 11.11.54 (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 22, nad uwagą ujętą w punkcie 6 załącznika do uchwały Data 25.04.2019 11.12.14 (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 23, uchwała w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej Data 25.04.2019 11.12.39 (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 24, uchwała w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Data 25.04.2019 11.13.11 (167kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 25, uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Data 25.04.2019 11.13.43 (168kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 26, uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Data 25.04.2019 11.14.12 (166kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 27, uchwała w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Data 25.04.2019 11.18.08 (165kB) pdf
X Sesja, Głosowanie 28, uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 25.04.2019 11.18.40 (166kB) pdf
X Sesja, Glosowanie 29, uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karola Marcinkowskiego i Metalowców Data 25.04.2019 11.19.10 (165kB) pdf
X Sesja, Glosowanie 30, wniosek formalny - zmiana stawek procentowych ujętych w paragrafie 2 uchwały, ustęp 1. Data 25.04.2019 11.49.57 (167kB) pdf
X Sesja, Glosowanie 31, uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta Inowrocławia, w (168kB) pdf
X Sesja, Glosowanie 32, uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Data 25.04.2019 11.59.47 (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dorota Trojanowska (2 maja 2019)
Opublikował: Dorota Trojanowska (2 maja 2019, 11:49:15)

Ostatnia zmiana: Dorota Trojanowska (6 maja 2019, 11:55:02)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 356