Kontrole prowadzone wobec Urzędu

Kontrole prowadzone wobec Urzędu

Kontrola nr 4/2020

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Inowrocławskiego w zakresie udzielonej dotacji z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2019 na realizację zadania pn. akcja "Sprzątanie Świata" [...]

Kontrola nr 3/2020

Kontrola przeprowadzona przez Centralny Ośrodek Rozliczeniowy Poczty Polskiej w Bydgoszczy w zakresie rejestracji odbiorników RTV [...]

Kontrola nr 2/2020

Kontrola przeprowadzona przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie operacji projektu nr RPKP.05.01.00-04-0014/18 [...]

Kontrola nr 1/2020

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w zakresie trwałości projektu nr RPKP 01.02.00-04-001/14 [...]

Kontrola nr 10/2019

Kontrola przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej ul. Roosevelta 36 i Roosevelta 33-35 stanowiących [...]

Kontrola nr 13/2019

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bydgoszczy w zakresie: 1) prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest [...]

Kontrola nr 12/2019

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy w zakresie przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych oraz kontrola realizacji wniosków pokontrolnych wydanych przez Inspektora Pracy w wyniku poprzedniej kontro [...]

Kontrola nr 11/2019

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Inowrocławskiego w zakresie dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2018 r. na zadanie pn. akcja "Sprzątanie świata" [...]

Kontrola nr 9/2019

Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Inowrocławia [...]

Kontrola nr 8/2019

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy w zakresie wsparcia rozwoju elektromobilności [...]

Kontrola nr 7/2019

Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Inowrocławiu w zakresie zdrowotności drzewostanu w Parku Solankowym oraz stosowania środków ochrony roślin [...]

Kontrola nr 6/2019

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w zakresie sprawdzenia prawidłowości przyznawania i wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, świadczeń z funduszu [...]

Kontrola nr 5/2019

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w zakresie projektu Nr RPKP.07.01.00-04-032/10 [...]

Kontrola nr 4/2019

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w zakresie projektu Nr RPKP.07.01.00-04-028/10 [...]

Kontrola nr 3/2019

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych [...]

Kontrola nr 2/2019

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy w zakresie prawa pracy [...]

Kontrola nr 1/2019

Kontrola przeprowadzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Bydgoszczy w zakresie zagospodarowania nieruchomości przekazanych na rzecz Miasta Inowrocław  [...]

Kontrola nr 5/2018

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wykonywania przez strażników Straży Miejskiej Inowrocławia czynności określonych w ustawie o strażach gminnych [...]

Kontrola nr 4/2018

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w zakresie gospodarki finansowej za okres 2016 - 2018 oraz kontrola zamówień publicznych  [...]

Kontrola nr 3/2018

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy dotycząca wykonywania przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej [...]

Kontrola nr 11/2017

Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Oddział Inowrocław w zakresie przyjmowania, stanu opracowania, ewidencji stanu technicznego oraz zabezpieczenia zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Inowrocławia [...]

Kontrola nr 2/2018

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy w zakresie realizacji przez Samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych  [...]

Kontrola nr 1/2018

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Inowrocławskiego w zakresie sprawdzenia prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2017, na realizację zadania pn. akcja "Sprzątanie [...]

Kontrola nr 8/2017

Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat [...]

Kontrola nr 7/2017

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie kontroli trwałości projektu RPKP.07.01.00-04-030/10 pn. "Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu". [...]

Kontrola nr 10/2017

Kontrola przeprowadzona przez Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania zadań obronnych [...]

Kontrola nr 9/2017

Kontrola przeprowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Delegatura w Gdańsku w zakresie wybranych procedur w przedmiocie udzielania i realizacji zamówień publicznych, których wnioskodawcą był Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji [...]

Kontrola nr 6/2017

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy w zakresie prawa pracy [...]

Kontrola nr 5/2017

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Inowrocławskiego w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej [...]

Kontrola nr 4/2017

Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie programów ochrony powietrza. [...]

Kontrola nr 3/2017

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie prawidłowości ustalenia wysokości dotacji należnej w 2017 roku na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska oraz prawidłowości [...]

Kontrola nr 2/2017

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wydawania dowodów osobistych. [...]

Kontrola nr 1/2017

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Inowrocławskiego w zakresie sprawdzenia prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2016, na realizację zadania pn. akcja "Sprzątanie Świata". [...]

Kontrola nr 11/2016

Kontrola przeprowadzona przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Bydgoszczy w zakresie realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanej pod budownictwo socjalne  [...]

Kontrola nr 10/2016

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zakresie projektu "Inowrocławski Obszar Gospodarczy". [...]

Kontrola nr 9/2016

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zakresie projektu RPKP.01.01.00-04-044/09 "Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ul. Staszica w [...]

Kontrola nr 8/2016

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wykorzystania dotacji na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej [...]

Kontrola nr 7/2016

Kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu w zakresie kładki pakoskiej oraz dokumentów związanych z utrzymaniem obiektu [...]

Kontrola nr 6/2016

Kontrola przeprowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Delegatura w Gdańsku w zakresie wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na wykonanie usług edukacyjnych polegających na [...]

Kontrola nr 5/2016

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy w zakresie działania organów administracji publicznej w zakresie zagospodarowania przestrzennego Inowrocławia na wybranych przykładach. [...]

Kontrola nr 4/2016

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Inowrocławskiego w zakresie sprawdzenia prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2015 roku na realizację zadania publicznego - akcja [...]

Kontrola nr 3/2016

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zakresie realizacji projektu RPKP.01.02.00-04-001/14 „Zakup nowych ekologicznych autobusów oraz montaż Inteligentnego Systemu Transportowego w [...]

Kontrola nr 2/2016

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zakresie realizacji projektu „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej)  –   II etap” w ramach RPO WK-P na lata [...]

Kontrola nr 1/2016

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zakresie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej     w mieście Inowrocławiu” w ramach [...]

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

w zakresie realizacji projektu RPKP.06.02.00-04-013/11 „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – III etap”. [...]

Kontrola przeprowadzona przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

w zakresie realizacji projektu RPKP.03.01.00-04-001/11 „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – ORLIK 2012”. [...]

Kontrola przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu

w zakresie sprawdzenia transakcji z Panem Piotrem Rojek w zakresie umowy z dnia 07.02.2009 r., faktury nr 1/12/IV z dnia 03.04.2012 r., faktury duplikat 1/12/IV z dnia 10.06.2015 r. i korekty faktury 1/15/IV z dnia 10.06.2015 r. oraz sprawdzenia [...]

Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Z uwagi na brak nieprawidłowości odstąpiono od sporządzenia protokołu. [...]

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu

w zakresie sprawdzenia wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących podatku od towarów i usług za okres od 01.08.2015 r. do 31.08.2015 r. oraz sprawdzenia wywiązania się z obowiązków wynikających [...]

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy

w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. [...]

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Inowrocławskiego

w zakresie sprawdzenia prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2014 roku na realizację zadania publicznego - akcja „Sprzątanie Świata”. [...]

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

kontrola projektu RPKP.07.01.00-04-032/10 „Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia”. [...]

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

w zakresie działań podejmowanych przez gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowania interwencji w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej karty” na terenie [...]

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

w zakresie: 1) prawidłowości ustalenia wysokości dotacji należnej w 2015 roku na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, 2) prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na [...]

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy

w zakresie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, oceny ryzyka zawodowego i procedur przy robotach budowlanych, SIP. [...]

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

kontrola planowa projektu POKL.09.01.02-04-095/13 „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”. [...]

metryczka