Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą [...]

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGOWymagane dokumentyDokumenty oraz oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają [...]

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYMWymagane dokumentyWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu.Dokumenty [...]

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA

Komórka realizująca Urząd Stanu Cywilnego Rodzaj sprawy ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKAWymagane dokumentyZgłoszenia urodzenia dokonuje się w oparciu o kartę urodzenia lub kartę martwego urodzenia, przekazywana do urzędu stanu [...]

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMIWymagane dokumentyWymienione poniżej dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia [...]

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWymagane dokumentyWniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do [...]

REJESTRACJA ZGONU

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyREJESTRACJA ZGONUWymagane dokumentyOryginał karty zgonu wydanej przez lekarza stwierdzającego zgon.Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).Książeczka [...]

TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

Komórka realizująca Urząd Stanu Cywilnego Rodzaj sprawy TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO Wymagane dokumenty1. Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu [...]

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyUZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGOWymagane dokumentyWniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.Uzupełnienia aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu można dokonać na podstawie innych [...]

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawySPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGOWymagane dokumentyWniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.Sprostowania aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu można dokonać na podstawie innych aktów [...]

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKAWymagane dokumentyWniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem. Z wnioskiem może wystąpić osoba pełnoletnia. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego [...]

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyPRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWAWymagane dokumentyWniosek o dokonanie czynności związanych z powrotem do [...]

UZNANIE OJCOSTWA

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyUZNANIE OJCOSTWAWymagane dokumentyDo uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.Dokumenty do wglądu:Dowody osobiste rodziców dziecka lub paszport w przypadku [...]

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI/ŻONY OJCA

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyNADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI/ ŻONY OJCAWymagane dokumentyDowody osobiste matki dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żony - do wglądu,Ustne oświadczenie małżonków [...]

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawyODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGOWymagane dokumentyWniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.Dokument tożsamości (dowód osobisty [...]

SPISYWANIE TREŚCI TESTAMENTU USTNEGO

Komórka realizującaUrząd Stanu CywilnegoRodzaj sprawySpisywanie treści testamentu ustnegoSpadkodawca może sporządzić testament, oświadczając swoja ostatnia wolę ustnie, wobec kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w obecności dwóch [...]

metryczka