zamówienie na:

Dostawa stalowych donic przeznaczonych na potrzeby zieleni miejskiej; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 613093-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.57.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: MILVER Miłosz Niemczyk, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie, za cenę 365.310,00 zł (opcja maksymalna 66 donic).