zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Miasta Inowrocławia w latach 2021-2024

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: ZZP.271.1.54.2020
wartość: nie przekracza kwoty 750 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Poczta Polska Spółka Akcyjna 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8, za cenę 458 606,50 zł rocznie.