Mapa Biuletynu

 Urząd Miasta
  · Władze Miasta
  · Statut Miasta
  · Regulamin Organizacyjny
  · Regulamin Pracy
  · · regulamin pracy
  · Sprawozdania Prezydenta Miasta
  · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · Finanse
  · · Budżet i majątek miasta
  · · Podatki, opłaty lokalne i ulgi
  · · Informacje z wykonania dochodów
  · · Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
  · · Sprawozdania
  · · Roczna informacja z wykonania budżetu
  · · Sprawozdania roczne z wykonania budżetu
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · · Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
  · · Sprawozdania finansowe - Bilanse
  · · Wynagrodzenia w spółkach komunalnych
  · Dane do faktur i numery kont
  · Platforma Elektronicznego Fakturowania
  · Wykaz ważniejszych telefonów
 OGŁOSZENIA
  · Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  · Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
  · Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
  · Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
  · Wydział Dróg i Transportu
 Zarządzenia Prezydenta
  · Zarządzenia - od 2014
  · Zarządzenia – do grudnia 2013
 Strategie, Programy, Regulaminy
  · Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
  · Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
  · Wydział Gospodarki Lokalowej
  · Wydział Dróg i Transportu
  · Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
  · Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Kierownictwo Urzędu
  · · Archiwum
  · Pracownicy Urzędu
  · · Archiwum
  · Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
  · · Archiwum
  · Radni
  · · kadencja 2014-2018
  · · Archiwum
  · · kadencja 2010-2014
  · · kadencja 2018-2023
 PRACA W URZĘDZIE MIASTA
  · Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych
  · Dokumenty
 PRACA W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Przetargi aktualne
  · Przetargi do 30.000 euro OpenNexus
  · Przetargi do 30.000 euro
  · Archiwum przetargów
  · · Przetargi 2014
  · · Przetargi 2013
  · · Przetargi 2012
  · · Przetargi 2011
  · · Przetargi 2010
  · · Przetargi 2009
  · · Przetargi 2008
  · · Przetargi 2007
  · · Przetargi do 2006
  · Przetargi - oświata
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień
  · Informacja o zamiarze zawarcia umowy oraz o udzielaniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia "in house")
 OTWARTE KONKURSY OFERT
  · Konkursy ofert
  · Dokumenty
 REJESTR UMÓW
 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  · Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, do wydzierżawienia
  · Przetargi na zbycie nieruchomości
  · Przetargi na wydzierżawienie nieruchomości
 ZAŁATWIANIE SPRAW
  · Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  · Wydział Budżetowo Finansowy
  · Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
  · Wydział Spraw Obywatelskich
  · Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
  · Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
  · Wydział Gospodarki Lokalowej
  · Wydział Dróg i Transportu
  · Wydział Oświaty i Sportu
  · · Rozliczenie z wykorzystania dotacji otrzymanej
  · Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
  · · Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Inowrocławia za 2018 rok.
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
  · Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
  · Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
  · Wydział Informatyki
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 KONTROLE
  · Kontrole wewnętrzne
  · Kontrole zewnętrzne prowadzone przez Urząd
  · Kontrole prowadzone wobec Urzędu
  · · Do 2009 roku
  · · Od 2010 r. do 2014 r.
 WYBORY
  · Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
  · Wybory samorządowe w 2018 r.
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
  · Wybory do Sejmu i Senatu w 2019r.
  · Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10.05.2020 r.
  · Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
 RADA MIEJSKA
  · Skład Rady Miejskiej
  · Protokoły posiedzeń Rady
  · Składy Komisji
  · · Komisje Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
  · · · Komisja Sportu i Młodzieży
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · Komisja Strategii i Promocja Miasta
  · · · Komisja Uzdrowiskowa
  · · · Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych
  · · · Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
  · · · · Protokół
  · · · Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska
  · · · Komisja Oświaty i Kultury
  · · · Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna)
  · · · Komisja ds. skarg (komisja doraźna)
  · · Komisje Rady Miejskiej kadencja 2006 - 2010
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · Komisja Strategii i Promocji Miasta
  · · · Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych
  · · · Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
  · · · Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska
  · · · Komisja Uzdrowiskowa
  · · · Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  · · · Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna)
  · · · Komisja ds. skarg (komisja doraźna)
  · · KomisjeRady Miejskiej - kadencja 2014-2018
  · · · Komisja Budzetu i Finansów
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Strategii i Promocji Miasta
  · · · Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych
  · · · Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
  · · · Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska
  · · · Komisja Uzdrowiskowa
  · · · Komisja Oświaty i Kultury
  · · · Komisja Sportu i Młodzieży
  · · · Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna)
  · · · Komisja ds. skarg (komisja doraźna)
  · · Komisje Rady Miejskiej kadencja 2018 - 2023
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · Komisja Strategii i Promocji Miasta
  · · · Komisja Uzdrowiskowa
  · · · Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych
  · · · Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
  · · · Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska
  · · · Komisja Oświaty i Kultury
  · · · Komisja Sportu i Młodzieży
  · · · Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna)
  · Imienne wykazy głosowań
  · Protokoły posiedzeń Komisji
  · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · Komisja Oświaty i Kultury
  · · Komisja Rewizyjna
  · · Komisja Strategii i Promocji Miasta
  · · Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
  · · Komisja Uzdrowiskowa
  · · Komisja Sportu i Młodzieży
  · · Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska
  · · Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych
  · Projekty aktów normatywnych
  · Interpelacje i zapytania kadencja 2014 - 2018
  · · Maciej Basiński
  · · Grażyna Dziubich
  · · Elżbieta Jardanowska
  · · Grzegorz Kaczmarek
  · · Patryk Kaźmierczak
  · · Andrzej Kieraj
  · · Jarosław Kopeć
  · · Jan Koziorowski
  · · Rafał Lewandowski
  · · Magdalena Łośko
  · · Tomasz Marcinkowski
  · · Anna Mikołajczyk-Cabańska
  · · Jarosław Mrówczyński
  · · Grzegorz Piński
  · · Janusz Radzikowski
  · · Ryszard Rosiński
  · · Stanisław Skoczylas
  · · Marek Słabiński
  · · Maria Stępniowska
  · · Lidia Stolarska
  · · Anna Trojanowska
  · · Marcin Wroński
  · · Zbigniew Zygora
  · Dyżury Radnych
  · Interpelacje i zapytania kadencja 2018 - 2023
  · · Maciej Basiński
  · · Jacek Bętkowski
  · · Jan Paweł Gaj
  · · Elżbieta Jardanowska
  · · Danuta Jaskulska
  · · Grzegorz Kaczmarek
  · · Patryk Kaźmierczak
  · · Ewa Kempska
  · · Jarosław Kopeć
  · · Waldemar Kwiatkowski
  · · Tomasz Marcinkowski
  · · Jarosław Mrówczyński
  · · Grzegorz Olszewski
  · · Grzegorz Piński
  · · Ewa Maria Podogrodzka
  · · Damian Polak
  · · Maria Stępniowska
  · · Lidia Stolarska
  · · Dobromir Szymański
  · · Jacek Tarczewski
  · · Waldemar Wąśniewski
  · · Marcin Wroński
  · · Maria Żukowska
  · · Maciej Szota
  · · Magdalena Łośko
  · · Andrzej Kujawa
  · Sesje Rady Miejskiej (transmisje z obrad)
 MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA INOWROCŁAWIA
 MIEJSKA RADA SENIORÓW W INOWROCŁAWIU
 ZARZĄDY OSIEDLI
  · Statuty Zarządów Osiedli
  · Wybory Zarządów Osiedli 2019 r.
 PRAWO
  · Prawo miejscowe
 Uchwały Rady
  · Uchwały - od 2014
  · Uchwały - do grudnia 2013
 PETYCJE
  · Rozpatrywanie petycji
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · · Zbiorcze informacje o petycjach
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  · Gwałtowne zjawiska atmosferyczne
  · Ważne komunikaty
 WNOSZENIE PODAŃ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
 SPRAWDŹ STAN SPRAWY
 DOSTĘP DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONEJ
 Informacja o usługach wspierających komunikowanie się
 Deklaracja dostępności
 ŁAWNICY
  · Wybory ławników 2019 r.
  · Wzory dokumentów
 PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
 Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
 INFORMACJA PUBLICZNA
 REJESTR FAKTUR I RACHUNKÓW
 Monitoring Miejski Miasta Inowrocławia
 Miejskie jednostki organizacyjne
 STRAŻ MIEJSKA